ΑΠΟ 1/12/2012 ΕΩΣ 7/2/2014

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γηραλέας Χαράλαμπος

Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α. Αργουζής Σάββας

Ταμίας Ανχης ε.α. Μπακόπουλος Δημήτριος

Μέλος Σχης ε.α. Βαΐου Χρήστος