Αποστολή του Όπλου των Διαβιβάσεων είναι η εξασφάλιση των επικοινωνιακών αναγκών του Στρατού σε καιρό ειρήνης, επιστράτευσης και πολέμου για την ενάσκηση της διοίκησης, τη συνεργασία μεταξύ των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού με τους λοιπούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, τη διεύθυνση του αγώνα, τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Πολέμου καθώς και την επιτήρηση του πεδίου της μάχης με ηλεκτρονικά μέσα.

  Το Όπλο των Δαιαβιβάσεων ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί την αναβάθμιση των υφισταμένων δικτύων, συστημάτων και μέσων επικοινωνιών, με σκοπό την πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεων του Στρατού Ξηράς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Βασικοί παράγοντες της σχεδίασης αποτελούν:

 • Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για παροχή σύγχρονων δικτύων μεταφοράς υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και εικόνας υψηλής ταχύτητας, ποιότητας και όγκου.

 • Οι ανάγκες για ταχεία ανάπτυξη δικτύων επικοινωνιών σε χώρους χωρίς επικοινωνιακή υποδομή (απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, περιοχές ειρηνευτικών αποστολών κ.λπ).

 • Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων χωρών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας σε διεθνείς Οργανισμούς, Συμμαχίες και Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ).

 • Η μελλοντική δομή δυνάμεων του ΣΞ και η ενίσχυση της διακλαδικότητας.

   

Για την εξασφάλιση των επικοινωνιακών αναγκών του Στρατού οι Διαβιβάσεις χρησιμοποιούν:

 • Ένα στατικό, ευρυζωνικό δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network - WAN), πανελλαδικής εμβέλειας, πλήρως κρυπτασφαλισμένο, βασΙζόμενο στην ήδη υπάρχουσα επικοινωνιακή υποδομή που αποτελεί ένα δίκτυο κορμού μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων, για την ομαδοποίηση των φορέων δικτύωσης όλων των εφαρμογών λογισμικού, αλλά και την υποστήριξη αναγκών επικοινωνιών φωνής, εικόνας κ.λ.π του Στρατού Ξηράς. Ο κορμός του δικτύου αποτελείται από τους κόμβους και τους επικοινωνιακούς φορείς οι οποίοι συνδέουν τους κόμβους μεταξύ τους και είναι οι παρακάτω:

          α. Κυκλώματα ΕΣΕΕΘΑ.

          β. Δεσμευμένα κυκλώματα.

          γ. Ενσύρματα δίκτυα του ΣΞ.

          δ. Δορυφορικές ζεύξεις.

          ε. ΣΕΖΜ "ΕΡΜΗΣ" το οποίο είναι ένα  ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας ικανό να υποστηρίξει με μεγάλη ευκαμψία τα τακτικά σχέδια επιχειρήσεων στην ζώνη μάχης.

 • Kινητούς επικοινωνιακούς κόμβους (ΚΕΚ), με δυνατότητες εκμετάλλευσης όλων των σύγχρονων μορφών επικοινωνιών, υποδοχής ζεύξεων μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων. Η συγκρότηση των ΚΕΚ δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης κρυπτασφαλισμένων δικτύων σταθμών ασυρμάτων, δορυφορικών ζεύξεων, τοπικών δικτύων Μ/Γ εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου. 

 • Σταθμούς Ασυρμάτου σύγχρονης τεχνολογίας για τις επικοικωνίες τακτικού επιπέδου.

 

Για τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Πολέμου καθώς και την επιτήρηση του πεδίου της μάχης με ηλεκτρονικά μέσα οι Διαβιβάσεις χρησιμοποιούν:

 • Σύγχρονα συστήματα και μέσα ηλεκτρονικού πολέμου

 • Unmanned Aerial Vehicle - UAV

 • RADAR  επιτήρησης ακτών και χερσαίων συνόρων που συνδυάζουν την επιτήρηση εδάφους, θάλασσας και χαμηλά ιπτάμενων στόχων ταξινομώντας αυτόματα αυτούς ημέρα και νύχτα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

 • Ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν επί οχημάτων, με σκοπό την επιτήρηση του πεδίου της μάχης με χρήση οπτικών αισθητήρων (κάμερα ημέρας & υπέρυθρες συσκευές).