• Η διατήρηση και προώθηση των συναδελφικών δεσμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ των Αξιωματικών Διιαβιβάσεων κατά την μακρόχρονη υπηρεσία των στο Στρατό. Η ανάπτυξη στενών φιλικών και κοινωνικών σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.

  • Η ευρύτερη καλλιέργεια στα μέλη του Συνδέσμου του "Πνεύματος των Διαβιβάσεων".

  • Η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και ενδεχομένως υλικής υποστηρίξεως σε κάθε μέλος αυτού έχοντος ανάγκη βοήθειας. 

  • Η προβολή του Όπλου των Διαβιβάσεων.