Για την υποστήριξη του Ελληνικού Στρατού κατά το Έπος του 40 στο Γενικό Στρατηγείο και σε κάθε Σώμα Στρατού  λειτουργούσε ένας Λόχος τηλεγραφητών, ενώ σε κάθε Μεραρχία υπήρχαν δύο Λόχοι τηλεγραφητών, ένας ενσυρμάτων μέσων και ένας ασυρμάτων και οπτικών μέσων. Τα χάλκινα καλώδια, οι ογκώδεις ασύρματοι, οι οπτικοί τηλέγραφοι, οι αγγελιοφόροι, καθώς και οι συνθηματικές φωτιές αποτέλεσαν τα κύρια μέσα επικοινωνιών του Ελληνικού Στρατού την περίοδο αυτή.

   Παρακάτω σας παρουσιάζουμε δύο αποσπάσματα Διαταγών Επιχειρήσεων του 1940 που περιέχουν οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τις Διαβιβάσεις.  

Διαταγή Επιχειρήσεων Ι Μεραρχίας διά την 1 Νοεμβρίου 1940
Η Mεραρχία θα κινηθή αύριον πρός τας κατευθύνσεις: 
    α) Φούρκα-Ταμπούρι-Γύφτισσα. 
    β) Πρίασπος – Λυκορράχη – Οξυά, προς κατάληψιν των κάτωθι αντικειμενικών σκοπών:
         1) Φούρκα – Προφήτης Ηλίας – Σιουμαλάζαρη- Επάνω Αρένα.
         2) Λιάγκη - Ταμπούρι - Καλύβια - Προφήτης Ηλίας - Σταυρός.
         3) Μπολιάνα – Γύφτισσα. 

 Σ.Δ. Μεραρχίας. Προφήτης Ηλίας Επταχωρίου. 
 Άξων Διαβιβάσεων Συνταγματάρχου Δαβάκη. Προφήτης Ηλίας Φούρκας-Ταμπούρι. 
Σήμα ότι κατέχεται ο 2ος αντικειμενικός σκοπός Αποσπάσματος Μισύρη. Δύο μεγάλαι πυραί αναπτόμεναι εις καταφανή σημεία ορατά εκ Σ.Δ. Μεραρχίας. 
Σήμα δια την προχώρησιν Αποσπάσματος Μισύρη εκ του πρώτου προς τον δεύτερον αντικειμενικόν σκοπόν. Μεγάλη πυρά αναφθησομένη εις τον σταθμόν διοικήσεως Μεραρχίας.

Ο Μέραρχος 
Β. Β ρ α χ ν ό ς 
Υποστράτηγος 

Γενική διαταγή Επιχειρήσεων Υπ’ αριθμ. 7/ 5-11-40 / ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ
Αποστολή της Ταξιαρχίας. Να συνδεθή αντί πάσης θυσίας και κοπώσεως των μονάδων της, μετά της Μεραρχίας Ιππικού και με τα τμήματα της VIII Mεραρχίας εις Λάϊσταν ή Βρυσοχώρι, και να καταδιώξη προς Πάδες. 

Σύνδεσμοι και διαβιβάσεις, δι’ αγγελιοφόρων ελλείψει ετέρων μέσων διαβιβάσεων. 
Σ.Δ. Θέσις παρά τον υδροπρίονα ξύλινον παράπηγμα. 
Αναφέρατε λήψιν. 

Ο Ταξίαρχος 
Δ η μ ά ρ α τ ο ς Σ. 
Συνταγματάρχης Ιππικ.