Η συμβολή και επίδραση των επικοινωνιών επί της διεξαγωγής του αγώνα είναι τέτοια, ώστε γενικά πλέον έχει εξαρτηθεί η έκβαση των επιχειρήσεων από την καλή ή όχι οργάνωση των Επικοινωνιών. Για τον λόγο αυτό, από την πρώτη στιγμή που διαμορφώθηκαν τμήματα στρατιωτικά, παρατηρούμε την παράλληλη δημιουργία τμημάτων Διαβιβάσεων.

Από τη πλευρά των Διαβιβάσεων στην Ελλάδα, η εξέλιξη των επικοινωνιών του Στρατού έχει ως εξής:

     α. Το 1887 στο Υπουργείο Στρατιωτικών οργανώθηκε Γραφείο Διεκπεραιώσεως με Τηλεγραφείο και ενός Λόχου Τηλεγραφητών, που υπάγονταν στο Μηχανικό. Έτσι βλέπουμε το πρώτο τμήμα Δ/Β στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς.

    β. Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, οι εν ειρήνη επιστρατευόμενες Μονάδες Μηχανικού, διατέθηκαν στις δύο Μεραρχίες του Στρατού Θεσσαλίας και στο Στρατό Ηπείρου. Στο Στρατό Θεσσαλίας διετέθησαν δύο (2) Συντάγματα και ένα (1) τάγμα, καθώς και ένας Λόχος Τηλεγραφητών, που ανέλαβε την Υπηρεσία Διαβιβάσεων. Ο όρος Δ ι α β ι β ά σ ε ι ς συναντάται πλέον για πρώτη φορά στη Στρατιωτική Ορολογία. Ο Στρατός της Ηπείρου διέθετε Τάγμα με μια Διμοιρία Τηλεγραφητών.

    γ. Το 1904 με τη νέα σύνθεση του Στρατού, προβλεπόταν ένας Λόχος Τηλεγραφητών σε κάθε ένα εκ των τριών Ταγμάτων Μηχανικού, που υπάγονταν αντίστοιχα στις I, II και ΙΙΙ Μεραρχίες Πεζικού, με έδρες αντίστοιχα την Αθήνα, Λάρισα και το Μεσολόγγι. Στη σύνθεση του Μηχανικού, προβλέπονταν και η δημιουργία Τηλεγραφικής Υπηρεσίας σε καιρό επιστρατεύσεως.

   δ. Το 1910 με το Νέο Οργανισμό Στρατού, στον οποίο περιλαμβάνεται και η Διεύθυνση Μηχανικού, το Μηχανικό περιελάμβανε μια Μοίρα Τηλεγραφητών με δυο Λόχους.

   ε. Τον Ιανουάριο του 1912 τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Στρατού, ως εξής: Ο ενεργός Στρατός απαρτιζόταν από τέσσερις Μεραρχίες με τα στοιχεία I, II, III, IV, με έδρα τη Λάρισα, Αθήνα, Μεσολόγγι και Ναύπλιο αντίστοιχα. Στο Μηχανικό προβλεπόταν ένα Τάγμα Συγκοινωνιών, το οποίο είχε δύο Λόχους Τηλεγραφητών, ένα Λόχο Ασυρμάτων, ένα Λόχο Σιδηροδρόμων και ένα Λόχο Αεροπορίας. Ο Λόχος Ασυρμάτου εφοδιάστηκε με δύο Σ/Α επί άμαξας, δύο επί ημιόνων και δύο φορητών που λειτουργούσαν με ποδοκίνητη γεννήτρια. Οι σταθμοί αυτοί ήταν Γαλλικοί και χρησιμοποιήθηκαν κατά τα γυμνάσια πριν τους πολέμους 1912-1913. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους ο Λόχος Ασυρμάτου χρησιμοποίησε τους σταθμούς για επικοινωνία των μεγάλων Κλιμακίων και του Αρχιστράτηγου.

  στ. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 εναντίον των Τούρκων οργανώθηκαν αποσπάσματα τηλεγραφητών, προσφέροντας μεγάλη υπηρεσία κατά την διεξαγωγή του αγώνα.

    ζ. Κατά τον Ελληνοβουλγαρικό Πόλεμο (Ιούνιος 1913) οργανώθηκαν 9 Διμοιρίες Τηλεγραφητών και ένας Λόχος Ασυρμάτου. Οι μονάδες αυτές εξυπηρέτησαν με επιτυχία τις ανάγκες επικοινωνίας του πολέμου.

   η. Τον Νοέμβριο του 1913 αναδιοργανώθηκε ο Στρατός και συγκροτήθηκαν από το Υπουργείο Στρατιωτικών 2 Συντάγματα Τηλεγραφητών με έδρες αντίστοιχα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Από τα Συντάγματα αυτά προήλθαν τα τμήματα Διαβιβάσεων, που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία 1917 έως 1923, προσκολλημένα στις Μονάδες Μηχανικού.

    θ. Το 1914 θεσπίστηκε με βάση τον Νόμο 325 το δικαίωμα της Κυβερνήσεως να επιστρατεύει τους Υπαλλήλους Τ.Τ.Τ. Αυτοί επιστρατευόμενοι, εξακολουθούν να εκτελούν την επαγγελματική τους υπηρεσία, υπαγόμενοι όμως στους Στρατιωτικούς Νόμους και Κανονισμούς. Το 1917 έως 1923. μεταξύ των άλλων τροποποιήσεων, υπήρχε και αύξηση των οργάνων Συνδέσμου και Διαβιβάσεων. Κατά το 1921 απεστάλησαν Αξιωματικοί στην Αγγλία για εκπαίδευση και παραλαβή Σταθμών Ασυρμάτου, συντηρούμενων κυμάτων με λυχνία. Οι σταθμοί αυτοί στάλθηκαν το 1922 στην Στρατιά Μ.Ασίας, που όμως λόγω της καταρρεύσεως αυτής δεν χρησιμοποιήθηκαν. Το έτος 1923 συγκροτήθηκε η πρώτη Σχολή Ασυρμάτων στην Αθήνα και το 1925 έγινε η πρώτη σοβαρή παραγγελία 73 ασυρμάτων τύπου TELEFUNKEN ισχύος 8-200 Watt.

    ι. Τον Ιούλιο του 1926 εγκρίθηκε ο πρώτος μεταπολεμικός Οργανισμός του Στρατού με Νομοθετικό Διάταγμα. Σε αυτόν αναφέρονταν, ότι κάθε Μεραρχία Ιππικού θα περιελάμβανε και μια Ίλη Τηλεγραφητών. Για τις προβλεπόμενες μη Μεραρχιακές Μονάδες προβλεπόταν ένα Σύνταγμα Τηλεγραφητών. Οι ανεξάρτητες Ίλες Τηλεγραφητών υπήχθησαν υπό τα Συντάγματα Ιππικού των Μεραρχιών Ιππικού.

   ια. Το 1929 βάση του Νόμου 4321 καθορίσθηκε νέος οργανισμός του Στρατού. Εκτός των άλλων του παραπάνω Οργανισμού το Μηχανικό περιελάμβανε ένα Σύνταγμα Τηλεγραφητών.

    ιβ. Βάση του Οργανισμού του 1935, συγκροτήθηκε επιπλέον ένα Τάγμα Τηλεγραφητών στη Θεσσαλονίκη.

   ιγ. Το 1936 έγινε αναδιοργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο αριθμός των γραφείων του ΓΕΣ αυξήθηκε σε 8 με νέα κατανομή αρμοδιοτήτων. Από αυτά το ΙΙον Γραφείο, τμήμα Δ, περιελάμβανε το Κρυπτογραφικό – Τυπογραφικό και ΙΙΙον Γραφείο, τμήμα Δ τις Διαβιβάσεις.

   ιδ. Στη σύνθεση του Στρατού, κατά τη παραμονή του Ελληνοϊταλικού πολέμου, το Μηχανικό περιελάμβανε: Σύνταγμα τηλεγραφητών (Αθήνα) και Τάγμα Τηλεγραφητών (Θεσσαλονίκη).

   ιε. Από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας διατέθηκε, για το υλικό Μηχανικού του Στρατού Εκστρατείας και την κατασκευή Μονίμου Στρατιωτικού και Τηλεγραφικού δικτύου κατά την περίοδο του 1936 έως και 1940, το ποσό των 278 εκατ. δρχ. (επί συνόλου 15 τρισεκατ δραχμών που διατέθηκαν για το Στρατό Ξηράς από 1936-1940).