Η συμβολή και επίδραση των επικοινωνιών επί της διεξαγωγής του αγώνα είναι τέτοια, ώστε γενικά πλέον έχει εξαρτηθεί η έκβαση των επιχειρήσεων από την καλή ή όχι οργάνωση των Επικοινωνιών. Για τον λόγο αυτό, από την πρώτη στιγμή που διαμορφώθηκαν τμήματα στρατιωτικά, παρατηρούμε την παράλληλη δημιουργία τμημάτων Διαβιβάσεων.

Από τη πλευρά των Διαβιβάσεων στην Ελλάδα, η εξέλιξη των επικοινωνιών του Στρατού έχει ως εξής:

     α. Το 1887 στο Υπουργείο Στρατιωτικών οργανώθηκε Γραφείο Διεκπεραιώσεως με Τηλεγραφείο και ενός Λόχου Τηλεγραφητών, που υπάγονταν στο Μηχανικό. Έτσι βλέπουμε το πρώτο τμήμα Δ/Β στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς.

    β. Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, οι εν ειρήνη επιστρατευόμενες Μονάδες Μηχανικού, διατέθηκαν στις δύο Μεραρχίες του Στρατού Θεσσαλίας και στο Στρατό Ηπείρου. Στο Στρατό Θεσσαλίας διετέθησαν δύο (2) Συντάγματα και ένα (1) τάγμα, καθώς και ένας Λόχος Τηλεγραφητών, που ανέλαβε την Υπηρεσία Διαβιβάσεων. Ο όρος Δ ι α β ι β ά σ ε ι ς συναντάται πλέον για πρώτη φορά στη Στρατιωτική Ορολογία. Ο Στρατός της Ηπείρου διέθετε Τάγμα με μια Διμοιρία Τηλεγραφητών.

    γ. Το 1904 με τη νέα σύνθεση του Στρατού, προβλεπόταν ένας Λόχος Τηλεγραφητών σε κάθε ένα εκ των τριών Ταγμάτων Μηχανικού, που υπάγονταν αντίστοιχα στις I, II και ΙΙΙ Μεραρχίες Πεζικού, με έδρες αντίστοιχα την Αθήνα, Λάρισα και το Μεσολόγγι. Στη σύνθεση του Μηχανικού, προβλέπονταν και η δημιουργία Τηλεγραφικής Υπηρεσίας σε καιρό επιστρατεύσεως.

   δ. Το 1910 με το Νέο Οργανισμό Στρατού, στον οποίο περιλαμβάνεται και η Διεύθυνση Μηχανικού, το Μηχανικό περιελάμβανε μια Μοίρα Τηλεγραφητών με δυο Λόχους.

   ε. Τον Ιανουάριο του 1912 τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Στρατού, ως εξής: Ο ενεργός Στρατός απαρτιζόταν από τέσσερις Μεραρχίες με τα στοιχεία I, II, III, IV, με έδρα τη Λάρισα, Αθήνα, Μεσολόγγι και Ναύπλιο αντίστοιχα. Στο Μηχανικό προβλεπόταν ένα Τάγμα Συγκοινωνιών, το οποίο είχε δύο Λόχους Τηλεγραφητών, ένα Λόχο Ασυρμάτων, ένα Λόχο Σιδηροδρόμων και ένα Λόχο Αεροπορίας. Ο Λόχος Ασυρμάτου εφοδιάστηκε με δύο Σ/Α επί άμαξας, δύο επί ημιόνων και δύο φορητών που λειτουργούσαν με ποδοκίνητη γεννήτρια. Οι σταθμοί αυτοί ήταν Γαλλικοί και χρησιμοποιήθηκαν κατά τα γυμνάσια πριν τους πολέμους 1912-1913. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους ο Λόχος Ασυρμάτου χρησιμοποίησε τους σταθμούς για επικοινωνία των μεγάλων Κλιμακίων και του Αρχιστράτηγου.

  στ. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 εναντίον των Τούρκων οργανώθηκαν αποσπάσματα τηλεγραφητών, προσφέροντας μεγάλη υπηρεσία κατά την διεξαγωγή του αγώνα.

    ζ. Κατά τον Ελληνοβουλγαρικό Πόλεμο (Ιούνιος 1913) οργανώθηκαν 9 Διμοιρίες Τηλεγραφητών και ένας Λόχος Ασυρμάτου. Οι μονάδες αυτές εξυπηρέτησαν με επιτυχία τις ανάγκες επικοινωνίας του πολέμου.

   η. Τον Νοέμβριο του 1913 αναδιοργανώθηκε ο Στρατός και συγκροτήθηκαν από το Υπουργείο Στρατιωτικών 2 Συντάγματα Τηλεγραφητών με έδρες αντίστοιχα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Από τα Συντάγματα αυτά προήλθαν τα τμήματα Διαβιβάσεων, που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία 1917 έως 1923, προσκολλημένα στις Μονάδες Μηχανικού.

    θ. Το 1914 θεσπίστηκε με βάση τον Νόμο 325 το δικαίωμα της Κυβερνήσεως να επιστρατεύει τους Υπαλλήλους Τ.Τ.Τ. Αυτοί επιστρατευόμενοι, εξακολουθούν να εκτελούν την επαγγελματική τους υπηρεσία, υπαγόμενοι όμως στους Στρατιωτικούς Νόμους και Κανονισμούς.