ΑΠΟ 11/2/2006 ΕΩΣ 15/2/2008

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Κωνσταντέλλος Αργύριος

Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α. Αργουζής Σάββας

Ταμίας Ανχης ε.α. Μπακόπουλος Δημήτριος

Α' Μέλος Ταξχος ε.α. Χαλαζιάς Ανδρέας

Β' Μέλος Ταξχος ε.α. Ισπανόπουλος Μάρκος

Γ' Μέλος Σχης ε.α. Βαΐου Χρήστος