ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ

Συνταχθέν υπό του Αντιστρατήγου ε.α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

   Η ιδέα αναπτύξεως του Συστήματος Επικοινωνιών «ΑΠΟΛΛΩΝ» ερίφθη το έτος 1977, ότε ο τότε υπουργός Εθνικής Αμύνης Ευάγγελος Αβέρωφ, είπεν εις τον Διευθυντήν Διαβιβάσεων ΓΕΣ τα εξής: «Πρέπει να εγκαταστήσωμεν ταχύτατα σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο Εθνικό Σύστημα Επικοινωνιών στις ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας (Νήσοι Αιγαίου- Έβρος).  Αυτό αποτελεί μεγίστη Εθνική ανάγκη.  Εργασθείτε συντόνως επ’αυτού.  Ο Ελληνικός Λαός θα χρηματοδοτήσει εκ του υστερήματός του το σύστημα αυτό». 

   Το ανωτέρω γεγονός έδειχνε τη μεγάλη ανησυχία που διακατείχε τον τότε υπουργό Εθνικής Αμύνης δια την εξασφάλιση ασφαλών και αξιόπιστων επικοινωνιών εις τον Στρατόν Ξηράς και ιδιαιτέρως στις ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας.  Η ανησυχία αυτή και η αγωνία μετεφέρθησαν εις τον Διευθυντήν της Διευθύνσεως Διαβιβάσεων ΓΕΣ και τους άξιους, τους εξαίρετους επιτελείς του, οι οποίοι άρχισαν αμέσως τις έρευνες, τις μελέτες και εργασία νυχθημερόν, στην κυριολεξία, και κατώρθωσαν να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, ήτοι την σχεδίασιν και απάπτυξιν του πλέον συγχρόνου, δια την εποχή του, συστήματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» (ΠΟΛΥΔΙΑΥΛΙΚΑ ήταν το πρώτο όνομα).

   Από την στιγμήν της λήψεως της εντολής του υπουργού Εθνικής Αμύνης μέχρι των αρχών του έτους 1982, ότε εγκαταστάθη και εν συνεχεία ελειτούργησε άψογα επί 25 ολόκληρα χρόνια το σύστημα «ΑΠΟΛΛΩΝ», η Διεύθυνσις Διαβιβάσεων ΓΕΣ έθεσεν εις πρώτην προτεραιότητα το θέμα αυτό.

  Διατελέσαντες Διευθυνταί Διαβιβάσεων ΓΕΣ κατά την ανωτέρω περίοδον, ήσαν οι Στρατηγοί: Βασίλειος Γκανασούλης, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Χαμάρτος, Γεώργιος Πολυμερόπουλος και Γεώργιος Σάσσαλος.

   Διατελέσαντες Επιτελάρχες της Διευθύνσεως Διαβιβάσεων ΓΕΣ κατά την ιδίαν χρονικήν περίοδον ήσαν οι Ταξίαρχοι τότε: Γεώργιος Πολυμερόπουλος, Γρηγόριος Τσουγιάννης, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και Καίσαρ Παπαϊωάννου.

   Διατελέσαντες επιτελείς εις την Διεύθυνσιν Διαβιβάσεων και εις άλλες εμπλακείσες Διευθύνσεις του ΓΕΣ κατά την ιδίαν χρονικήν περίοδον, ήσαν οι εξής ανώτεροι τότε αξιωματικοί Διαβιβάσεων: Μακρίδης Χάρης, Μυγδάλης Βάϊος, Μποζώνης Νικόλαος, Κωστάκης Γεώργιος, Νιώτης Γεώργιος, Γιαλούρης Γεώργιος, Κατσίκας Κωνσταντίνος, Μπούλης Βασίλειος, Αλεξόπουλος Γεώργιος, Καραβίτης Βασίλειος, Οικονόμου Ιωάννης, Σιγάλας Ρουσέτος, Γεωργιάδης Γεώργιος, Μαυρομάτης Στέφανος, Μπούτλας Κωνσταντίνος, Τάκης Χρίστος, Φραγκιουδάκης Εμμανουήλ και Γιαννάς Αλέξανδρος. 

   Όλοι οι ανωτέρω εργάστηκαν, ο καθένας εις τον τομέα του, με ζήλον απαράμιλλον, αφοσίωσιν υποδειγματικήν, χωρίς να υπολογίζουν κόπον και προσπάθειες και επέτυχαν όλοι μαζί να παραδώσουν έτοιμον – λειτουργούν στις αρχές του έτους 1982, το σύστημα «ΑΠΟΛΛΩΝ»,  (ΤΑ ΠΟΛΥΔΙΑΥΛΙΚΑ).

   Η σχεδίαση του συστήματος έγινε από τον τότε Αντισυνταγματάρχη – επιτελή της Διευθύνσεως Διαβιβάσεων ΓΕΣ Χάρην Μακρίδην, ο οποίος πλέον των άλλων σπουδών του, εσπούδασε συστήματα επικοινωνιών εις την Αγγλίαν επί 4 έτη. Ο ανωτέρω αξιωματικός  ωρίσθη ως αξιωματικός έργου από της σχεδιάσεως του συστήματος μέχρι της εγκαταστάσεώς του και της πλήρους λειτουργίας του.

   Η επιλογή και η προμήθεια των συσκευών του συστήματος εγένετο ως εξής: Το έτος 1977, ότε Διευθυντής Διαβιβάσεων ΓΕΣ ήταν ο υποστράτηγος τότε Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, συνεκροτήθη 11μελής επιτροπή διαγωνισμού και διαπραγματεύσεων με πρόεδρον τον επιτελάρχην της Διευθύνσεων Διαβιβάσεων ΓΕΣ, Ταξίαρχον τότε Γεώργιον Πολυμερόπουλον και μέλη επιστήμονες αξιωματικούς των Διαβιβάσεων, του Τεχνικού Σώματος, της Διευθύνσεως Δικαστικού, της Διευθύνσεως Οικονομικού και της ΥΠΟΒΙ (Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας).

    Η ανωτέρω επιτροπή διεξήγαγε επιπόνους, ευαίσθητες και λεπτομερείς διαπραγματεύσεις επί αρκετό χρόνο με εξ (6) εταιρίες, οι οποίες παρουσίασαν τις δικές τους κατάλληλες για το σύστημά μας συσκευές (TADIRAN Ισραήλ, PHILIPS Ολλανδίας, SIEMENS Γερμανίας, MARCONI Ιταλίας, TELEFUNKEN Γερμανίας και UNIVAC Αμερικής).

   Εν τω μέσω πολλών δυσκολιών, ενστάσεων και αντιρρήσεων εκ μέρους προσώπων που ευρίσκοντο εις τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, η επιτροπή κατέληξεν και επρότεινε τις συσκευές οι οποίες απετέλεσαν το σύστημα ως εξής: πομποδέκτες TADIRAN Ισραήλ, Πολυδιαυλικά και κρυπτοσυσκευές δέσμης PHILIPS Ολλανδίας.

    Η Διεύθυνση Διαβιβάσεων ΓΕΣ υιοθέτησε την πρόταση της επιτροπής διαπραγματεύσεων και εξασφάλισε την τελικήν έγκρισιν της ιεραρχίας δια την προμήθειαν και εγκατάστασιν του συστήματος «ΑΠΟΛΛΩΝ», το οποίον υπεστήριξαν, πάση δυνάμει, οι τότε Αρχηγοί ΓΕΣ – Στρατηγός Καραγιάννης Ευθύμιος, ΓΕΕΘΑ – Στρατηγός Γκράτζιος Αγαμέμνων και υπουργός Εθνικής Αμύνης Ευάγγελος Αβέρωφ.

  Μόλις ελήφθη η απόφαση της Ιεραρχίας, άρχισαν ταχύτατα οι ενέργειες με αξιωματικόν έργου τον Αντισυνταγματάρχη Μακρίδη Χάρη για την προμήθειαν των συσκευών, των καταλλήλων κλωβών και η προετοιμασία των χώρων εις τα νησιά του Αιγαίου, εις την Πάρνηθα και την Θράκην (κατασκευή θέσεων προστατευομένων με παχύ στρώμα μπετόν, υπογείων γραμμών κ.λ.π.).

   Δυσκολίες υπήρξαν πολλές, προβλήματα πολλά και μεγάλα καθ’όλη την διάρκεια των εργασιών δια την εγκατάστασιν του νέου τούτου συστήματος επικοινωνιών.  Υπήρξαν ακόμη και αντιρρήσεις και αμφισβητήσεις από ωρισμένα ενδιάμεσα κλιμάκια της ιεραρχίας.  Όμως η πίστις εις τον σκοπόν και οι καταβαλλόμενες μετά μεγάλου πείσματος και επιμονής προσπάθειες εκ μέρους της Διευθύνσεως του Όπλου μας και των άξιων επιτελών της, επέτυχαν να άρουν όλα τα εμπόδια και τις αμφιβολίες, με τελικό αποτέλεσμα την εγκατάστασιν του συστήματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» στις αρχές του έτους 1982 του πρώτου εις την ιστορίαν του Όπλου μας συγχρόνου, πρωτοποριακού, ασφαλούς και αξιόπιστου συστήματος, το οποίον ελειτούργησε άψογα επί 25 έτη.

   Έτσι ελύθη το πρόβλημα των επικοινωνιών στις ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας, απηλάγησαν οι μονάδες των περιοχών αυτών από τα απηρχαιομένα και μη ασφαλή ΛΥΣΕ, αλλά και από το δυσβάστακτο οικονομικό κόστος της ενοικιάσεως τηλεφωνικών κυκλωμάτων του ΟΤΕ. 
 
Και κάτι προσωπικό μου:

   Ως Διευθυντής Διευθύνσεως Διαβιβάσεων ΓΕΣ κατά τα έτη 1980 και 1981, θεωρώ εαυτόν υπερήφανον και πολύ τυχερόν που ηυτύχησα να παραδώσω την Διεύθυνσιν του Όπλου μας εις τον διάδοχόν μου, υποστράτηγον Σάσσαλον Γεώργιον, με το σύστημα «ΑΠΟΛΛΩΝ» λειτουργούν εις το δοκιμαστικόν στάδιον, στις αρχές του έτους 1982.

    Με συγκίνησιν επαναφέρω πολλάκις εις την μνήμην μου τα ονόματα και τις φυσιογνωμίες των προκατόχων μου στρατηγών Διευθυντών του Όπλου μας και του διαδόχου μου, των αρίστων συνεργατών μου – επιτελών της Διευθύνσεως Διαβιβάσεων ΓΕΣ, τα ονόματα των οποίων ανέφερα εις την αρχή του παρόντος κειμένου, με τους οποίους συνεργάστηκα άψογα τόσον κατά το διάστημα που διετέλεσα επιτελάρχης της Διευθύνσεως Διαβιβάσεων (έτος 1977) όσον και κατά τα έτη 1980 και 1981, ότε είχα την τιμήν να κατέχω την θέσιν του Διευθυντού του Όπλου μας.

   Ιδιαιτέρως διαμνημονεύω και οφείλω χάριτας εις τον αξιωματικόν έργου του μεγάλου αυτού έργου, εις τον ακάματον, τον πείσμονα, τον άριστον αξιωματικόν και επιστήμονα Χάρην Μακρίδην, ο οποίος άνετα δύναται να χαρακτηρισθεί ως η ΨΥΧΗ του συστήματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» καθώς και στους διακεκριμένους βοηθούς του, ανθυπαστιστήν Ζιακόπουλον Άγγελον, αρχιλοχίαν Αναστασιάδην Χρίστον και αρχιλογίαν Σοφόν Δημήτριον.  Οι μνημονευόμενοι δύο αρχιλοχίες, συν τοις άλλοις, απεστάλησαν δι’ εκπαίδευσιν, ως τεχνικοί εις Ισραήλ (TADIRAN) και Ολλανδίαν (PHILIPS).

   Σε όλους τους ανωτέρω εξαίρετους Διαβιβαστάς οφείλω άπειρη ευγνωμοσύνη.  Οι ολόψυχες ευχές μου για κάθε καλό στους ιδίους και στις οικογένειές των, θα τους συνοδεύουν πάντοτε. 
 
 
 
                                                                     
                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                                               Αντιστράτηγος ε.α. 

 

 

 

Κλωβός Συστήματος Επικοινωνιών "ΑΠΟΛΛΩΝ"