Τον Ιούλιο του 1946, στην Καστοριά, η Διμοιρία Διαβιβάσεων της Στρατιωτικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας αναδιοργανώθηκε σε Τάγμα με την ονομασία Τάγμα Διαβιβάσεων της XV ΜΠ. 

Το 1947 μετονομάσθηκε σε 494 ΤΔΒ.

Το 494 ΤΔΒ από συγκροτήσεώς του μέχρι την 26 Ιουλ 1952 υπάγονταν στη XV ΜΠ.

Από συγκροτήσεως της ΔΔΒ XV ΜΠ, την 27 Ιουλ 1952, μέχρι διαλύσεως της Μεραρχίας, την 31 Ιουλ 1998, υπάγονταν στη XV ΜΠ/ΔΔΒ.

Το Φεβρουάριο του 1986 η Διμοιρία Επικοινωνιών ΠΒ του Τάγματος μεταστάθμευσε στη Νήσο Κω, ακολουθώντας τη ΔΠΒ της XV ΜΠ.

Διαλύθηκε την 31 Ιουλ 1998.

Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της περιόδου 1946 – 1949 με αποστολή την εξασφάλιση των επικοινωνιών της XV ΜΠ, στο Βίτσι, το Γράμμο, και τη Θεσσαλία.