Η εκπαίδευση κατά την περίοδο της ειρήνης αποτελεί πρωταρχική αποστολή για τις Διαβιβάσεις. Η παρεχόμενη εκπαίδευση διακρίνεται σε αυτή των στελεχών και σε αυτή των οπλιτών. Η εκπαίδευση του Όπλου πραγματοποιείται στη Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ), στις Μονάδες - Ανεξ. Υπομονάδες ΔΒ και στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ).

   Η ΣΔΒ παρέχει εκπαίδευση στους εισερχομένους για πρώτη φορά στο Όπλο των ΔΒ, Ανθλγούς και Μονίμους Υπξκούς ΔΒ, καθώς και στους Έφεδρους Αξκούς (ΥΕΑ), ενώ πραγματοποιεί και την προκεχωρημένη εκπαίδευση των Αξκών ΔΒ στα καθήκοντα του Δκτή, Υδκτή Μονάδας και Ανεξάρτητης Υπομονάδας ΔΒ, αλλά και στους Ανθστές (Διοικητικούς και Τεχνικούς).

   Επιπλέον η ΣΔΒ σε συνεργασία με τον ΟΤΕ έχει αποκτήσει πιστοποιημένη ακαδημία της CISCO, στην οποία διεξάγεται εκπαίδευση στη διαχείριση και ασφάλεια των δικτύων, στα πρότυπα της εκπαίδευσης και των άλλων σχολών ΔΒ του εξωτερικού (π.χ. ΗΠΑ). Η Σχολή διαθέτει για το σκοπό αυτό, πιστοποιημένους στρατιωτικούς εκπαιδευτές του Όπλου από τη CISCO. Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται και από τους τρείς κλάδους των ΕΔ, την ΕΛΑΣ, το ΠΣ, ΥΠΕΞ και το ΓΕΕΦ. Επίσης η Σχολή διαθέτει αίθουσες Διαδραστικής Ψηφιακής Αμμοδόχου και Απεικόνισης Ασκήσεων, ώστε η εκπαίδευση στην τακτική Διαβιβάσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική και σε περιβάλλον που προσομοιάζει στην πραγματικότητα. Κατά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης εξετάζονται τακτικά σενάρια χρήσης - διαχείρισης συστημάτων επικοινωνιών, ενώ μελετώνται και αναλύονται η τακτική και τα συστήματα ΔΒ που αναπτύσσονται, κατά τη διεξαγωγή σύγχρονων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα η ΣΔΒ πραγματοποιεί τις παρακάτω εκπαιδεύσεις: 

Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης (Διοικητικοί Λγοι)

Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης (Αρχιτεχνίτες Λγοι)

Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων (Διοικητικοί Υπλγοι)

Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων (Τεχνικοί Υπλγοι)

Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων (Εθελοντές Υπλγοι)

Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης (Ανθλγοι)

Τμήμα Διοικητικών Αθνστών

Τμήμα Τεχνικών Ανθστών

Τμήμα Μονίμων Λοχιών (Διοικητικοί)

Τμήμα Μονίμων Λοχιών (Τεχνικοί)

Σχολείο Εκπσης σε Δίκτυα Επικοινωνιών (ΣΔΒ/Ακαδημία CISCO)

Εκπαίδευση στο Χειρισμό και τη Συντήρηση του συστήματος ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» 

Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Ηλεκτρονικής Διάταξης Μάχης

Ψηφιακών Επικοινωνιών

Παρεμβολών και Ραδιογωνιομετρίας

Σχολείο Συντήρησης Εκπαίδευσης Πληρωμάτων ΜΕΑ UAV

Σχολείο Αρχικής Εκπαίδευσης Χειριστών Drone - MEA

Σχολείο Συσκευαστών Αλεξιπτώτων

Σχολείο Διαχειριστών Δορυφορικών Επικοινωνιών

Σχολείο Οπτικών Ινών

Σχολείο Διμοιριτών ΗΠ

Σχολείο Αναλυτών Επικοινωνιών

Σχολείο Μεταφραστών - Ορολογίας ΧΜΗΠ

Σχολείο Ασφάλειας Διαβιβάσεων - Επικοινωνιών και Κρυπτουλικών

Σχολείο Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ

Σχολείο Εκπαιδευτών CISCO

Εκπαίδευση Εφέδρων

   Βασικό πυλώνα εκπαίδευσης στις Διαβιβάσεις αποτελεί και η ΣΤΗΑΔ με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου μέσω του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ) μεταξύ της Σχολής και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Η ΣΤΗΑΔ έχει ως αποστολή την παροχή ανώτατης θεωρητικής - τεχνικής εκπαίδευσης σε Αξκούς του Όπλου των Διαβιβάσεων (ΔΒ), άλλων Όπλων-Σωμάτων (Ο-Σ) και Αξκούς των λοιπών Κλάδων - Επιτελείων των ΕΔ, Αξκών της ΕΛΑΣ, Αξκών ξένων κρατών, Δημόσιων Υπαλλήλων σε αντικείμενα, μεταπτυχιακού επιπέδου, στις γνωστικές περιοχές των ασφαλών τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων, καθώς και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές τους, με έμφαση στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας.